Klauzula informacyjna dla Klientów

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust 1 i 2 oraz 14 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „Rozporządzenie”), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa Kapitałowa SURTEX, w skład której wchodzą:
  1.1. Surtex Spółka z o. o. w Łodzi, ul Morgowa 4, 91-223 Łódź, ul, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000036173 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 7280132314 wraz z zakładami handlowymi:
  - Zakład Handlowy Surtex Sp. z o. o. w Gdyni, ul. B. Krzywoustego 8, 81 - 035 Gdynia
  - Zakład Handlowy Surtex Sp. z o. o. w Przemyślu, ul. Jasińskiego 56b, 37-300 Przemyśl
  - Zakład Handlowy Surtex Spółka z o. o. w Poznaniu, ul. Główna 10, 61-005 Poznań
  1.2. Poznańskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex Sp. z o.o., ul. Główna 10, 61-005 Poznań, KRS0000029800, NIP: 7821031293
  1.3. Gdyńskie Przedsiębiorstwo Handlowe Surtex Sp z o.o., ul. B. Krzywoustego 8, 81 - 035 Gdynia, KRS 0000030363, NIP 9580011834
  (dalej jako „Grupa Kapitałowa SURTEX”, „Współadministratorzy” „Administrator”), przy czym podmioty te są współadmnistratorami Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 26 Rozporządzenia;
 2. Wspólne administrowanie danymi osobowymi na podstawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia nie ma wpływu na realizację uprawnień przysługujących Państwu na podstawie Rozporządzenia. Zgodnie z ustalonym między podmiotami Grupy Kapitałowej SURTEX podziałem obowiązków, podmiotem odpowiedzialnym za zgodne z Rozporządzeniem przetwarzanie danych osobowych jest spółka SURTEX Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, KRS 0000036173, NIP 7280132314).
 3. Główną siedzibą Administratora jest Łódź, ul. Morgowa 4, 91-223 Łódź, adres e-mail: lodz@surtex.com.pl, numer telefonu: 42 6740602, kontakt w sprawie Rozporządzenia: lodz@surtex.com.pl
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach tj. dla celów transakcji handlowych, realizacji wzajemnych umów (łącznie z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy, jeśli są niezbędne do zawarcia umów) oraz dla celów podatkowych, a także mogą być przetwarzane dla dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa cywilnego, jeśli takie się pojawią. Niezależnie od powyższego, możecie Państwo udzielić odrębnej, dobrowolnej zgody na przesyłanie informacji handlowych.
 5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji na Państwa rzecz wybranej usługi. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przesyłanie informacji handlowych – wtedy podany adres e-mail przechowany będzie także do czasu cofnięcia zgody, na warunkach określonych w formularzu zgody marketingowej.
 7. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, z powodu Państwa szczególnej sytuacji. Bez podania przyczyny jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 9. Jeżeli uznacie Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Strony dedykowane produktom: